Allmänna villkor

Allmänna villkor

Här kommer de allmänna villkoren för Björk & Carlsson.

 

 

 

Försäljningsvillkor
För Björk&Carlsson Försäljning AB , nedan kallad säljare, och köpare, nedan kallad kund. Försäljningsvillkoren anses accepterade vid beställning hos Björk&Carlsson Försäljning AB.

Priser
Samtliga priser är angivna i Svenska kronor (SEK) exklusive moms och frakt.),.

På grund av möjliga förändringar i växelkursen för SEK förbehåller säljaren sig rätten att justera priser fram till orderdatum. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel och slutförsäljning.

Säljaren innehar f-skattesedel och VAT-nummer SE-55656145901.

Betalningsvilkor
Säljaren förbehåller sig rätten till kreditprövning innan levererans. Förskott/efterkrav gäller för samtliga beställningar om ej annat är överenskommet. Vid överenskommen kredit gäller 15 dagar netto. Vid utebliven eller försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 12 % per år. Påminnelseavgift debiteras med 50 kronor per påminnelse. Alla varor säljs med äganderättsförbehåll och förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till varor som omfattas av äganderättsförbehåll.

Returrätt
Samtliga varor produceras specifikt för kunds räkning vilket innebär att ordern alltid är bindande. Säljaren erbjuder ingen returrätt.

Annullering av order
Om kund önskar annullera en order innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas. Säljaren debiterar samtliga uppkomna kostnader, minimum SEK 700:-/order. Har ordern redan producerats debiteras hela ordervärdet.

Reklamation
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan mottogs av kunden eller av denna anvisade mottagare skall reklameras inom fem dagar. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter att felet märkts eller borde ha märkts. Kunden får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet. Reklameras inte varan inom 30 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Säljarens ansvar
Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av säljarens försäljningspris, d.v.s. den totala summan för produkt och tryck så som det är definierat på skickad och mottagen orderbekräftelse. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som kunden lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll. Säljarens ansvar omfattar inte indirekta skador eller förluster, driftstopp, ekonomisk skada i verksamheten eller andra förluster.

Leverans
Leveranstid beräknas från (det senaste av) godkänt korrektur och, för det fall detta är tillämpligt, då eventuell förskottsbetalning finns bokförd på säljarens konto tills varorna lämnar säljaren. För att säljaren ska kunna hålla utsatt leveranstid/leveransdatum ska korrektur godkännas av kund inom en (1) arbetsdag.

Leveransvillkor för kunder inom Sverige: Säljaren ansvarar för bokning av transport till kundens angivna adress. Kunden debiteras frakt enligt överenskommelse i samband med order. Säljaren ansvarar ej för transportskador som inte ersätts av transportbolaget. Köparen ansvarar för att försäkra produkten under transport. Försenade leveranser som beror på transportföretaget ska reklameras av kund direkt till transportföretaget. Eventuell införtullning till EU för produkter som producerats utanför EU ansvarar säljaren för.

Om den av köparen angivna mottagaren inte finns på plats när transportföretaget ska leverera produkterna (vardagar mellan kl 8:00-17:00) tillkommer en kostnad om 120 kr för avisering och ny utkörning. Om portkod krävs för att transportören ska kunna leverera så måste portkoden uppges skriftligen i samband med beställning. En lagringsavgift på 65 kr per dag tillkommer för tiden då godset måste lagras hos transportföretaget. Efter 15 dagar returneras produkterna till säljaren och då tillkommer även kostnad för returfrakt till säljaren samt ny frakt till köparen.

Då kunden önskat leverans till särskilt specificerat datum garanterar säljaren att leverans sker i tid endast under förutsättning att sådant leveransdatum bekräftats skriftligen. Säljaren kan ej garantera leveranstid vid hinder utanför säljarens kontroll såsom strejk, hinder i transporter eller då kunden inte finns på plats för mottagande av gods vid leverans. För det fall säljaren inte håller utlovat leveransdatum har kunden rätt till ersättning motsvarande kundens visade direkta skada, dock max 15 % av ordervärdet för de produkter som ingår i den försenade leveransen.

Märkning
För produkter med tryck tillkommer startkostnad och eventuella originalkostnader. Säljaren förbehåller sig rätten till över- eller underleverans med upp till 15% av den beställda kvantiteten. Vi förbehåller oss därför rätten att fakturera alternativt kreditera en eventuell differens. Original, klichéer, eller schabloner som används vid märkning förblir säljarens egendom.

Tryckfärger anges enligt Pantone Matching System (PMS-skalan). För produkter som digital- eller offsettrycks anges färgerna enligt CMYK systemet. En viss nyansavvikelse i förhållande till angiven färg kan förekomma vid tryck eller infärgning beroende på material och färg på underlaget vid märkning. Köparen kan beställa ett provexemplar med sitt tryck/motiv eller med den infärgning som önskas mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att köparen får den tryckfärg/produktfärg som önskas. Köparen ska meddela säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck. Att ta fram ett prov kan leda till att produktionstiden förlängs. Exakt färgnyans på trycket kan endast garanteras då köparen i förväg angivit en färgkod (PMS eller CMYK beroende på vald produkt) och trycket sker på vitt underlag, samt ett provtryck har beställts.

För produkter som trycks med offset- eller digitaltryck där tryckfärgerna anges enligt CMYK-skalan ges inga färggarantier på trycket på färdig produkt. Om exakta färger önskas måste kund tillsammans med order bifoga ett färgprov på hur färdigt tryck ska se ut samt beställa ett provtryck för godkännande. Extra kostnader för provtryck tillkommer samt att leveranstiden kan komma att förlängas. Kund ska meddela säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck.

Kvaliteten på trycket/märkningen eller tryckfärgen på levererade produkter ska bedömas utifrån hur trycket upplevs vid ett normalt betraktningsavstånd för en normal användning av den levererade produkten. För mindre produkter, exempelvis pennor, usb-minnen och golfbollar är detta avstånd minst 30 cm. För större produkter, exempelvis väskor/kassar, paraplyer och klädesplagg, är betraktningsavståndet minst 1 meter. För flaggor och roll-ups är betraktningsavståndet minst 3 meter.

Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrekturet som skickas till köparen innan produktionen inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på köparen då korrekturet är skickat. Svar på korrekturet ska ske inom 1 arbetsdag för att undvika leveransförsening. Leveranstid räknas alltid från godkänt korrektur.

Eventuellt originalarbete orderbekräftas ej utan debiteras direkt på fakturan. Vi förbehåller oss rätten att utföra originalarbete i de fall icke reprodugligt original bifogas med beställning.

Marknadsföring
Säljaren kan i marknadsföringssyfte komma att använda beställda produkter och bilder av dessa i säljarens tryckta och digital marknadsföringsmaterial. Om kund önskar att produkten/produkterna inte används i marknadsföringssyfte ska detta meddelas skriftligen till säljaren vid beställningstillfället.

Privatkopieringsersättning (Gäller endast vid köp av usb-minnen)

Från och med den 1/9 2011 tar Copyswede ut en privatkopieringsersättning på försäljning av USB-minnen och externa hårddiskar. Privatkopieringsersättning utgår INTE för professionella användare. Professionella användare måste anmäla sig hos Copyswede och får då ett registreringsnummer. Om köparen inte är registrerad som professionell användare hos Copyswede förbehåller sig säljaren rätten att debitera 1 SEK per GB och levererat USB-minne.

Ansvarsfriskrivning gåvokort
För de gåvokort säljaren erbjuder gäller följande särskilda ansvarsfriskrivning utöver de villkor som gäller för försäljning i övrigt. Detta gäller för samtliga gåvokort, presentkort och värdecheckar.

Säljaren är endast förmedlare av gåvokort och kan därför, utöver själva leveransen av gåvokortet i sig, inte lämna några som helst garantier avseende de produkter eller tjänster som gåvokortet erbjuder eller att respektive utfärdare uppfyller sitt åtagande enligt det levererade gåvokortet. Säljaren friskriver sig därmed från allt ansvar avseende beställning av vald produkt, dess leverans, innehåll, utformning, kvalité m.m. Säljaren ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, eller andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva leveransen eller utebliven leverans av beställda produkter från gåvokorten. Detta gäller även för det fall utfärdaren av gåvokortet skulle upphöra med sin verksamhet efter det att gåvokortet är levererat. Om köparen har invändningar som kan härledas till leveransen av produkter från gåvokorten, skall köparen således kontakta det företag som har eller skulle ha tillhandahållit leveransen eller som utfärdat gåvokortet. Namn och adressuppgifter på det företag som har eller skulle ha levererat produkten finns tillsammans med gåvokortet. Gåvokorten har en begränsad giltighetstid. Giltighetstiden finns angiven på gåvokortet.

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa villkor. Eventuella tvister skall lösas i svensk allmän domstol.